Vajmarska Srbija

Fotografija
Vajmarska Srbija, Slobodan Antonić, Čigoja
U ovoj knji­zi sa­bra­ni su ana­li­tič­ki član­ci pi­sa­ni to­kom 2007. i 2008. go­di­ne (uglav­nom za dnev­ni list „Po­li­ti­ka“). Po­če­tak knji­ge go­vo­ri o for­mi­ra­nju dru­ge Ko­štu­ni­či­ne vla­de, sre­di­šnji deo knji­ge či­ne ana­li­ze ra­da te vla­de, dok po­sled­nji član­ci raz­ma­tra­ju kraj vla­de, iz­bor­nu kam­pa­nju i per­spek­ti­ve Sr­bi­je na­kon iz­bo­ra 2008.br / br / Ta­ko je ova knji­ga za­pra­vo ana­li­tič­ki pre­sek po­li­tič­kih i dru­štve­nih pri­li­ka u Sr­bi­ji to­kom dru­ge vla­de Vo­ji­sla­va Ko­štu­ni­ce. Njen na­slov, „Vaj­mar­ska Sr­bi­ja“, aso­ci­ra na krh­ku de­mo­kra­ti­ju, iz­lo­že­nu sna­žnim unu­tra­šnjim i spo­lja­šnjim pri­ti­sci­ma.. Ako či­ta­o­ca za­ni­ma ko­je se sve pa­ra­le­le mo­gu po­vu­ći iz­me­đu post­pe­to­ok­to­bar­ske Sr­bi­je i vaj­mar­ske Ne­mač­ke, ne­gde u sre­di­ni knji­ge je čla­nak ko­ji se zo­ve „Vaj­mar­ska Sr­bi­ja“. Nje­ga bi či­ta­lac mo­žda pr­vo tre­ba­lo da pro­či­ta. Po­sled­nji čla­nak ima na­slov „Kraj vaj­mar­ske Srb­ni­je?“. On na­go­ve­šta­va mo­guć­nost da Sr­bi­ja ko­nač­no iza­đe iz fa­ze kon­so­li­da­ci­je de­mo­krat­skog po­ret­ka (ili da uđe u ne­ki no­vi ob­lik auto­ri­ta­ri­zma). Bu­du­ći či­ta­lac će zna­ti šta se stvar­no zbi­lo.
Topics
Publisher

Comments