Svetislav Paunović

Svetislav Paunović (1934–2014) radio je u Institutu Boris Kidrič u Vinči i Vojno-tehničkom institutu u Beogradu. Bio je asistent za predmet Teorija električnih kola na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Godine 1968. odlazi u Kanadu gde je kao asistent radio na Torontskom univerzitetu Sent Džordž i Koledžu Ranimed. Od 1971. radi u ETŠ Nikola Tesla u Beogradu. Na Višu elektrotehničku školu u Beogradu prelazi 1977. i tu ostaje do penzionisanja (2000). Od 1994. bio je šef katedre za elektroniku. Objavio je više stručnih radova iz oblasti analize i sinteze električnih kola, kao i rad Sinteza jedne specijalne klase električnih mreža sa N pristupa, koji je 1988. godine primljen od strane Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu. Knjige: Osnovi elektronike (izdanje VETŠ u Beogradu, 1989); Elektronika I (pet izdanja VETŠ u Beogradu, 1996); Zbirka rešenih zadataka iz elektronike I (pet izdanja VETŠ u Beogradu, 1996); Analiza kola i signala (dva izdanja VETŠ u Beogradu, 1998); Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz analize kola i signala (dva izdanja VETŠ u Beogradu, 1999) itd.

Knjige koje je pisao(la) Svetislav Paunović

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga