English for Architecture and Urban Planning

English for Architecture and Urban Planning
Oblast:Rečnici i jezici
Izdavač:Golden marketing - tehnička knjiga, Zagreb
ISBN:9789532124255

Reč autorke:

In­te­gral­ni dio pro­ce­sa ob­ra­zo­va­nja mla­dih struč­nja­ka danas čini i nji­ho­vo os­po­sob­lja­va­nje za us­me­nu i pi­sme­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju na stra­nom je­zi­ku za po­tre­be stru­ke. Kon­cep­ci­ja udž­be­ni­ka ute­me­lje­na je na ana­li­zi po­tre­ba stu­de­na­ta ar­hi­tek­tu­re ti­je­kom nji­ho­vog stu­di­ja te po­tre­ba koje će proi­zi­ći iz nji­ho­ve bu­du­će pro­fe­sio­nal­ne dje­lat­no­sti, ali i sve većih zah­tje­va s ko­ji­ma će kao mladi struč­nja­ci biti suo­če­ni u kon­tek­stu eu­rop­skih glo­ba­li­za­cij­skih pro­ce­sa i tr­ži­šta rada. Stoga je os­nov­ni cilj ovog na­stav­nog ma­te­ri­ja­la raz­vi­ti up­ra­vo one as­pek­te je­zič­ne kom­pe­ten­ci­je u en­gle­skom je­zi­ku stru­ke koji će stu­den­ti­ma po­mo­ći da za­do­vo­lje po­tre­be aka­dem­ske nao­bra­zbe, a kao bu­du­ćim struč­nja­ci­ma olak­ša­ti ne samo uk­lju­či­va­nje u me­đu­na­rod­ne struč­ne i znan­st­ve­ne to­ko­ve već i sna­la­že­nje u struč­noj i po­slov­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji i tr­ži­štu rada.

Komentari čitalaca o knjizi "English for Architecture and Urban Planning"

Upišite komentar...

Knjige iz istog žanra

Pogledajte ponudu knjižare Korisna knjiga